Về Thanh Niên Holdings

LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA TẬP ĐOÀN

Ông NGUYỄN VĂN PHÚ
Tổng Giám Đốc

Ông NGUYỄN BÁ ĐẠT
Phó TGĐ Vận Hành

Ông LÊ HOÀNG
Phó TGĐ Phát Triển Dự Án

Ông PHAN LÂM CHÍ BẢO
Phó TGĐ Kinh Doanh & Tiếp Thị